เวลา แดง น้ำเงิน เรต 1 แดง น้ำเงิน เรต 2 ครบยก ไม่ครบยก